ALV 2021

oktober
donderdag
21
ALV 2021 De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in het najaar gehouden, omdat de coronacrisis het ons niet toestond dit eerder te doen. 
De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

De Historische Vereniging Marithaime stelt zich op basis van haar statuten (art. 3) ten doel:

  1. het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor en kennisneming van het cultureel en historisch erfgoed van de Over-Betuwe in het algemeen en Elst en omgeving in het bijzonder;
  2. het stimuleren en nastreven van behoud en bescherming van dit cultureel en historisch erfgoed;
    alles in de ruimste zin des woords.

Marithaime tracht haar doel te verwezenlijken met wettelijke en geoorloofde middelen en wel in het bijzonder door:

  • informatieverstrekking;
  • onderzoek en studie;
  • advisering, overleg, samenwerking en belangenbehartiging;
  • documenteren, verzamelen, bewaren, beheren en archiveren;
  • overige middelen;

De volledige tekst van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier te downloaden.