Sinds het jaar 2000 verschijnt er onder de titel Terugblik elk jaar een jaarboek van de stichting Tabula Batavorum, een samenwerkingsverband van historische verenigingen in de Betuwe. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de uitgaven van Terugblik.

Het bestuur van de stichting was van mening dat het doel van het periodiek dat zij sinds 1983 uitgaf, het publiceren van artikelen over lokale en regionale geschiedenis door (amateur) historici, beter tot zijn recht kon komen in een thematisch jaarboek. Door ruim tevoren een thema bekend te maken krijgen auteurs de gelegenheid zich gedegen voor te bereiden op het onderwerp. Zo kan een boek ontstaan waarin samenhang tussen de artikelen groter was dan in een min of meer op zichzelf staand tijdschrift. Het zou de kwaliteit van de uitgave inhoudelijk en qua vormgeving ten goede komen. Bovendien hoopte de redactie met een jaarboek een grotere groep schrijvers te interesseren hun onderzoek te publiceren. 
Jaarlijks hebben een kleine twintig auteurs belicht hoe inwoners van de Betuwe dachten over en omgingen met onderwerpen als wonen en werken, geloof, onderwijs, zorg, misdaad, kastelen, verenigingen en waterbeheer.

In de serie Terugblik zijn de volgende jaarboeken verschenen:

Terugblik 01 (2000)

nr. 1, 2000: Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000

De overgang van het vanouds agrarische karakter van de Betuwe naar een situatie die bepaald wordt door de komst van nieuwkomers van buitenaf. Nieuwbouwwijken en industrieterreinen bepalen mede het aanzien van het oorspronkelijk zo landelijke gebied.

terugblik 2001.jpg

nr. 2, 2001: 'Het zal me een zorg zijn'

In een veelkleurig palet worden de voorzieningen in de zorgsector in de Betuwe besproken.

 

terugblik 2002.jpg

nr. 3, 2002: 'Niets nieuws onder de zon...' - 700 jaar criminaliteit in het Rivierengebied

Grote en kleine vergrijpen, moord en doodslag, maar ook het stelen van brandhout of aardappelen: de beschrijving van allerlei lichte of zware misdrijven, even oud als de mensheid zelf.

terugblik 2003.jpg

nr. 4, 2003: 'De Betuwe op slot' - over kastelen en adellijke huizen

Een bloemlezing over de vele kastelen en versterkte woningen van de landadel die de Betuwe rijk was. Het dagelijkse leven werd voor een groot gedeelte bepaald door de Betuwse landjonkers.

terugblik 2004.jpg

nr. 5, 2004: 'Van boezeroen en hoge zije' - De Betuwe in de 19e eeuw

De 19e eeuw was de eeuw van de grote veranderingen: mechanisatie, industrialisatie en de opzet van een modern rechtsbestel vormden de basis voor de overgang naar een nieuwe tijd.

terugblik 2005.jpg

nr. 6, 2005: 'Geloven komt van boven' - Kerk en religie in de Betuwe

Het thema ‘kerk en religie’ heeft altijd in de belangstelling gestaan; begrijpelijk omdat iedereen wel zijn eigen specifieke gedachten en/of beleving heeft bij dit thema.

terugblik 2006.jpg

nr. 7, 2006: 'De Betuwe verenigd' - Een bloeiend verenigingsleven

Het verenigingsleven in Nederland is vooral ontstaan in de laatste jaren van de negentiende eeuw. De verenigingen die in dit boek aan bod komen zijn gesitueerd in het Rivierengebied dat nooit bekend heeft gestaan als een gebied waar veel vertier was. De Betuwe werd een ideale broedplaats voor alle soorten van verenigingen die het tot in lengte van dagen hebben volgehouden of nog steeds bestaan.

terugblik 8 2007.jpg

nr. 8, 2007: 'Aap Noot Betuwe' - Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum

Onderwijs was in de vroegere tijd niet zo vanzelfsprekend. De kunst van het rekenen en schrijven was slechts bij een zeer beperkt aantal personen bekend. De eerste scholen hadden een nauwe binding met de kerken. In het begin van de 19e eeuw gaat de overheid zich met het onderwijs bemoeien en ontstonden openbare scholen naast de scholen op religieuze grondslag. Aap Noot Betuwe verhaalt in een twintigtal bijdragen de onderwijsgeschiedenis in de Betuwe.

terugblik 9  2008.jpg

nr. 9, 2008: 'Tegen de stroom in' - zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe

Dit 9e Jaarboek vertelt het verhaal van mensen, gebeurtenissen en waterstaatkundige ontwikkelingen van de afgelopen 700 jaar in de Betuwe.

terugblik 10 2009.jpg

nr. 10, 2009 - 'De Betuwe aangekaart' - Een historische topografie

De topografie van het rivierengebied is het thema van dit tiende jaarboek van de stichting Tabula Batavorum. Topografie is vrij vertaald het beeld van het landschap. Dit kan middels (oude) kaarten, prenten, schilderijen, gravures en natuurlijk ook met fotografisch werk. Het beeld dat hieruit ontstaat, is bij wijze van spreken een wandeling door het verleden.

terugblik 11-2010.jpg

nr. 11, 2010: 'Feesten en Beesten' - Vermaak en Vertier in de Betuwe

Feesten zijn van alle tijden. Denk daarbij aan rondreizende troubadours, artisten, circussen, jaarmarkten, kermissen, verjaardagen, Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, etc.
Deze Terugblik laat u meegenieten met al dit soort feestelijkheden in de Betuwe.

nr. 12, 2011: 'De Betuwe graaft zich in' - Militair-strategische objecten in het rivierengebied

nr. 13, 2012: 'Mystiek rivierenland' - Merkwaardige verhalen uit de Betuwe

nr. 14, 2013: 'Schoonheid verbeeld' - Kunst in de Betuwe

nr. 15, 2014: 'Macht en onmacht' – Betuwse bestuurders tussen 1500 en 1917

nr. 16, 2015: 'Dames en heren appels en peren' – Teelt en teeltvormen in de Betuwe

nr. 17, 2016: 'Betuws Mengelwerk' - Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het Rivierengebied

nr. 18, 2017: 'Grenzenloos' - Inkomende en uitgaande Betuwenaren...

nr. 19, 2018: 'Strijd om de kansel' – Reformatie in de Betuwe

nr. 20, 2019: 'Heen en weer' – Verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen heen

 

2020 - Tweede Wereldoorlog - Verhalen van burgers