Geschiedschrijving

Nederland was in 1820 in extreme armoede terechtgekomen. Er was tijdens de Franse tijd een handelsblokkade met Engeland, een schadeloosstelling van 100 miljoen moest worden betaald aan Frankrijk en een bezettingsmacht van 25.000 soldaten moest worden onderhouden. Dagloners en landarbeiders waren afhankelijk van seizoenswerk. Men moest hopen niet ziek te worden, niet alleen vanwege gebrekkig medische zorg, maar omdat men dan niet meer voor zijn gezin kon zorgen.

In de wekelijkse rubriek “De overburen” in De Gelderlander stond enkele weken geleden een verhaal van Jan Rouwhorst over zijn, en waarschijnlijk voor veel Elstenaren, geliefde overbuur de Elster toren. Oud-Elsterse Ditte Giltay Veth-Herberts las dit artikel en reageerde met een persoonlijke brief waarin zij schreef dat de toren ook voor haar het icoon van Elst is. Daarbij voegde zij de tekst van een lezing met als titel “sprekende stenen” die zij heeft geschreven. Hierbij de tekst van deze lezing.

Samenvatting van een artikel van drs G.B. Janssen gepubliceerd in Tabula Batavorum van maart 1983.

In het derde kwart van de 19e eeuw was het voordelig om een steenoven op te richten. De kleigrond was gemakkelijk verkrijgbaar en er was weinig kapitaal voor nodig. Arbeiders waren vrij vlot te rekruteren uit de groeiende bevolking. Zo zien we op het platteland steenfabrieken verschijnen. De meesten kenden slechts een kortstondig bestaan. Ook Elst heeft in die tijd zijn steenfabrieken gehad die opmerkelijk dichtbij elkaar waren gesitueerd, namelijk aan weerszijden van de spoorlijn in het zuidoostelijke deel van Elst.

In 2021 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte stierf. Hij was een van de invloedrijkste figuren uit de Europese geschiedenis. De Franse generaal bouwde een gigantisch leger op en onderwierp grote delen van Europa aan zijn macht. Zijn optreden liet ook diepe sporen na in de Nederlandse samenleving. Hij voerde tal van maatregelen door die het sociale leven ingrijpend veranderden en die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. Denk aan de invoering van de Code Napoleon of de burgerlijke stand. De Nederlandse monarchie stamt eveneens uit die tijd.

De heer Albert Nip, geboren in Meppel in 1920, was werkzaam bij Taminiau/Heinz, gemeenteraadslid in Elst, lid van verschillende besturen en daarnaast vooral verzamelaar van informatie en beeldmateriaal over de geschiedenis van Elst. Na zijn overlijden in 1994 zijn deze materialen aan Marithaime geschonken.

Met de aanleg van de Grifttunnel op de Rijksweg-Noord verdwijnt de laatste spoorwegovergang op het traject Arnhem - Nijmegen. Een overzicht van de gewezen spoorwegovergangen.