Inleiding

Het bestuur is van mening dat het zinvol is om het functioneren van de vereniging van tijd tot tijd te evalueren en te onderzoeken of het niet gewenst is nieuwe wegen in te slaan.

De doelstelling van Marithaime is vastgelegd in onze door de ledenvergadering vastgestelde statuten welke luiden: "het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor en kennisneming van het culturele en, historisch erfgoed van de Over~Betuwe Overbetuwe in, het algemeen en Elst en omgeving in het bij zonder.
Tevens: het stimuleren en nastreven van behoud en bescherming van dit culturele en historisch erfgoed”.

In 2009 is er een gedegen brainstormsessie gehouden. Door diverse grote problemen, phishing en een uit te geven boek onder auspiciën van Marithaime, trad medio 2014 een vrijwel nieuw bestuur aan. Dit was opnieuw aanleiding om aan de hand van de conclusies van 2009 zich te bezinnen op voortgang van activiteiten: acht lezingen per jaar, een jaarlijkse excursie, deelname aan stichting Tabula Batavorum en gemeentelijke commissies en met voorrang aanpakken van de interne communicatie, PR en de huisvesting.

Is de vereniging nog niet teveel naar binnen gericht? Moet Marithaime zich niet nog meer maatschappelijk betrokken gaan manifesteren?
We zouden onze kennis en ervaring meer kunnen inzetten voor nader te definiëren doelgroepen in Elst, zoals de nieuwkomers, leerlingen, onze gemeente en andere instellingen.

Stand van zaken aan de hand van de onderwerpen van de brainstormsessie 2009

 1. Activiteiten
  We houden/geven lezingen, organiseren jaarlijks een excursie, en nemen deel aan werkgroepen en commissies, meestal op afroep (bijv. Canon gemeente Overbetuwe, Landschappelijk Ontwikkelingsplan).
 2. Website
  De website ziet er beter uit, mede dankzij onze nieuwe webmaster Carien Klein Breteler, maar is nu toe aan een actualisering met gebruikmaking van nieuwe digitale mogelijkheden. Te ontwikkelen in 2018.
 3. De Interne en externe communicatie
  Deze is verbeterd met de toezending van de maandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen voor lezingen. Deze worden ook in de pers vermeld. Deze externe communicatie, incl. deelname aan de vrijetijdsmarkt en de Open dag moet nog wel meer aandacht krijgen.
 4. Publicaties en lezingen
  We publiceren te weinig. Het boek van Jan Brouwer over WO II dateert al weer van 2014. De bibliografie van Jan Derksen en Gerrit Mentink geeft aan welke onderwerpen in ieder geval geen of weinig aandacht krijgen: politiek, sport en cultuur.
  Wel worden door leden bijdragen geleverd aan de jaarlijkse Terugblik en worden ieder jaar 2 of 3 lezingen gegeven door leden.
  Voorts kunnen we vermelden, dat we regelmatig vragen om informatie krijgen vanuit het land, die door leden worden beantwoord.
 5. Nieuwe initiatieven
  We nemen nog steeds zelden initiatieven, zoals jaren geleden bijv. De Dorpsquiz en het Canon; weer wel rondom Market Garden. Het initiatief van het Historisch café was driemaal een succes, maar is blijven liggen.
 6. Activiteiten met het onderwijs
  We zijn alleen ad hoc bezig richting basisscholen met het geven van lessen en hulp aan groepjes leerlingen, die een werkstuk moeten maken.
 7. Recreatie en toerisme
  In de richting van bijv. recreatie en toerisme zijn nog weinig initiatieven. Denk hierbij aan inspanningen rondom de Limes en de UNESCO erfgoedlijst. Wel zijn er stappen gezet m.b.t. rondleidingen, zoals voor fietstocht rond het centrum van buurschap Lienden (Elst).
 8. Contact met gemeente
  We worden wel gevraagd door gemeente om zitting te nemen in commissies en klankbordgroepen; maar ook even vaak links en rechts gepasseerd. We moeten wel voldoende invulling kunnen geven aan onze rol in deze groepen.
 9. Bestuur en organisatie
  Onze verslaglegging vanuit de secties is matig: weinig verslagen van eigen werkgroepen, noch van contacten met derden.

Hoe willen we nu verder?

Uitgangspunten voor huidige en toekomstige acties en activiteiten van Marithaime

Uitgaande van de statuten van Marithaime kunnen drie hoofdactiviteiten onderscheiden worden:

 1. Onderzoek van de historie;
 2. Uitdragen van de kennis over de historie aan jongeren, nieuwe inwoners en ouderen in Overbetuwe;
 3. Uitdragen van de kennis aan belanghebbende derden, bv andere organisaties, gemeente, scholen, toeristen.

Wat we nu doen, doen we goed; en dat willen we zo houden?

Voor het uitdragen van kennis aan belanghebbende derden zullen we meer moeten professionaliseren, en ook meer moeten uitdragen wat onze kennis en ervaring is. Dit zullen we zichtbaar moeten maken door bijv. een betere verslaglegging en externe rapportage van werkzaamheden van de secties en de lezingen. Onze website is hierbij ons middel bij uitstek. We moeten dus meer inhoud leveren.

Daarnaast moeten wij inhoud geven aan:

 1. Onze zichtbaarheid en imago;
 2. Concrete korte en lange termijn plannen maken en communiceren met belangstellenden en belanghebbenden,
 3. Samenwerkingsverbanden zoeken met gelijkgestemde organisaties, zoals collega verenigingen, musea en belanghebbende organisaties zoals gemeente, scholen, milieucoöperaties, recreatieorganisaties, etc.

Historie

De historie van de regio/ gemeente Overbetuwe in woord, beeld en materiaal zichtbaar maken door onder meer:

 1. Op basis van de Canononderwerpen een langjarig lezingenprogramma opstellen;
 2. Een “permanente” tentoonstelling inrichten op basis van de canon;
 3. Archeologische vondsten uit Overbetuwe/Regio tentoonstellen;
 4. Een bibliotheek inrichten met voor Overbetuwe/Regio belangrijke historische boeken en digitale Archiefstukken in samenhang met de website;
 5. Archief- en lees/studieruimte inrichten.

Educatie

De historie uitdragen aan:

 1. Leerlingen van onderwijsinstellingen;
 2. Mogelijkheden bieden voor het maken van werkstukken;
 3. Nieuwe inwoners en ouderen van Overbetuwe door verdieping in de historie, genealogie;
 4. Mogelijkheden bieden aan in het bijzonder senioren om onder begeleiding historisch onderzoek te doen;
 5. Mogelijkheden bieden om over historische onderwerpen te publiceren.

Voorkeur bestuur discussie

Het bestuur is van mening dat Marithaime zich verder zou moeten omvormen: vanuit de huidige status quo, een nog intern georiënteerde vereniging, naar een (extern) gerichte organisatie, die veel meer maatschappelijk betrokken is.

Alleen dan kan Marithaime een voor leden en buitenwacht zinvolle vereniging zijn. Dat heeft dan ook consequenties voor een alerter, scherper interne organisatie. Het bestuur is zich ervan bewust dat uitbreiding van activiteiten in bovengenoemde vorm grote gevolgen heeft voor de organisatie van de vereniging. Naast de activiteiten in de secties zullen ook concrete projecten in bepaalde perioden uitgevoerd worden. Het gevolg zal naar de mening van het bestuur zijn dat de vereniging voor een bredere en grotere doelgroep dan alleen ouderen aantrekkelijk wordt.

Om te beginnen: Actieplan voor 2018-2020:

 1. Bestuur
  1. Structuur van de vereniging aanpassen , behorende bij een project-organisatie. Bestuur beperken tot maximaal 5 personen, en minstens 2x per jaar samenkomen met trekkers van secties of werkgroepen binnen de secties, PR en projectgroepen;
   Vacature van secretaris invullen.
  2. Naam Marithaime, historische vereniging Elst Lent en hieronder Erfgoedcentrum Elst in logo, briefhoofden, google maps en website verweken; t.z.t. in statuten (al iets in Huishoudelijke reglement).
  3. Netwerk ontwikkelen.
   Gesprekspartner zijn van overheden, scholen, recreatiesector, etc.; samenwerking met andere (zuster)organisaties, het Tempel/Kerkmuseum,Erfgoed Gelderland en RTB KAN; maar ook Samenwerkingsverbanden op een hoger peil brengen, bijv. Historische verenigingen Overbetuwe, ook met contacten historische verenigingen in gemeente Lingewaard? Kortom netwerken uitbreiden en ook relatie met de gemeente op peil brengen;
 2. Bemensing secties en werkgroepen binnen de secties op peil brengen.
  Via enquête bij leden nagaan welke belangstelling leden hebben.
  Aandacht voor dialect. En op stap met metaaldetectors.
 3. Werken aan publicaties thema’s voor lezingen:
  • Voortzetten gesprekken met leden, die voor de oorlog zijn geboren over het leven in het Elst van toen mogelijk aan te haken bij gesprekken in het kader W’ak ok nog zeggen wou.
  • Op termijn ook over onderwerpen, die de generatie van 1950 tot 1970 aanspraken.
  • Rondetafelgesprekken, zoals over ondernemen voor de oorlog
  • Politieke partijen in de gemeente Elst (aansluitend op publicatie van Mentink),
  • De ontwikkeling van publicatie over sport en cultuur in Elst in de 20e eeuw, te beginnen met aparte verslagen over verenigingen en stichtingen, voor zover niet aanwezig.
  • Het Overbetuwse verleden van Lent ???
 4. Aanbod ontwikkelen voor de scholen
  Overzicht van concrete lessen met namen van leden, die veel weten te vertellen over geschiedenisonderwerpen en leerlingen kunnen boeien (aandacht voor visueel materiaal).
 5. Aansluiten op ontwikkeling recreatie
  De historie uitdragen aan belanghebbenden door voorlichting en cultuurhistorische informatie geven aan belanghebbenden. Daarom routes samenstellen langs archeologische en cultuurhistorische objecten en structuren: rondleidingen, kleine ommetjes, fietstochten aansluiten om landelijke routes, begeleide (thematische) rondwandelingen/Gildewandelingen en routes koppelen aan economische actoren zoals hotels, restaurants, B&B, campings, landwinkels, theeschenkerijen, verkooppunten streekeigen producten in het buitengebied, recreatie- boerderijen/bedrijven/centra.
 6. Cursussen geven
  Te beginnen met cursus stamboom ontwikkelen en een algemene cursus voor nieuwe bewoners over de geschiedenis van Elst.
 7. Oprichten sectie Limes/Romeinen
  Meer duidelijkheid krijgen van overlegsituaties, gericht op Unesco-erkenning van de Limes. Voorts overwegen om eens in het jaar een project aandacht te geven. Suggestie: aandacht voor rapport over opgravingen in de Dorpsstraat.
 8. Zichtbaarheid
  Grote evenementen beleggen en communiceren bij gelegenheid van Market Garden 75 jaar en Marithaime 40 jaar. Aandacht voor het thema Europa in monumentenmaand september.
 9. Website
  • Klankbordgroep oprichten, o.l.v. Frank de Vries;
  • Ook (bereikbaarheid) eigen archief verbeteren met link naar onze Website;
  • Digitalisering van weekblad de Betuwe;
  • Contact met faceboekpagina van oud-Elst;
  • Dynamisch website, zoals bijv. Eindhoven, waar bezoekers op foto’s kunnen reageren.
 10. Financiën
  1. Gebruik maken van subsidiebronnen, waaronder Familie Wessel Jansen Fonds, rabo-clubactie.
  2. Ledenwerving- op een actievere manier- om financiële slagkracht groter te maken.
  3. ANBI status aanvragen, en vermelden op de website.

 

Het bestuur