Tijdens Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 heeft het bestuur een korte toelichting gegeven op het nieuwe beleid dat wordt ingezet. Hieronder vindt u iets over de aanleiding om o.a. tot nieuwe activiteiten te komen en een samenvatting van het actieplan.

Het bestuur zit in de huidige samenstelling drie jaar. Na een evaluatie is het bestuur van mening dat veel zaken goed lopen, verbeteringen mogelijk zijn en dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven. Hiertoe heeft er op 6 februari j.l. een gesprek plaats gevonden met de ‘trekkers’ van de secties.

 

Stand van zaken anno 2018

Activiteiten

 • acht lezingen per jaar en een jaarlijkse excursie.
 • deelname aan stichting Tabula Batavorum. Voor alle leden gratis een ‘Terugblik’.
 • deelname aan gemeentelijke commissies aangaande het gemeentelijk erfgoed.

 

Website

De website ziet er beter uit,maar is nu toe aan een actualisering met gebruikmaking van nieuwe digitale mogelijkheden.

 

Interne en externe communicatie

Deze is verbeterd met de maandelijkse nieuwsbrief. , uitnodigingen voor lezingen naar onze leden en naar de pers. De communicatie betreffende onze deelname aan de ‘Vrijetijdsmarkt’ en onze ‘Open Dag’ zou meer aandacht moeten krijgen.

 

Publicaties en lezingen

We publiceren te weinig. De laatste publicatie was de ‘Bibliografie van Elst’ van Jan Derksen en Gerrit Mentink. Uit deze bibliografie zijn voldoende thema’s te distilleren die tot nu toe geen of weinig aandacht hebben gekregen. Bijvoorbeeld die over politiek, sport en cultuur. Wel worden door onze leden regelmatig bijdragen geleverd aan de jaarlijkse ‘Terugblik’ van Tabula Batavorum. Ook worden ieder jaar minstens twee of drie lezingen door leden van Marithaime gehouden.

 

Nieuwe initiatieven

De ‘Historische Herberg’ was driemaal een succes maar is helaas niet gecontinueerd.

 

Activiteiten ten behoeve van het onderwijs

Leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs doen steeds meer een beroep op Marithaime om ondersteuning werkstukken over de geschiedenis van Elst. Af en toe worden wij als vereniging gevraagd voor het geven van een les daarover.

 

Recreatie en toerisme

Wat betreft recreatie en toerisme zijn tot nu toe maar weinig initiatieven genomen. Wel is een eerste aanzet gegeven voor historische wandel- en fietsroutes bij een rondwandeling nabij de buurtschap Lienden die werd gehouden voor bestuursleden en belangstellenden.

 

Contact met gemeente

Dat we zitting hebben in diverse gemeentelijke commissies en klankbordgroepen is een feit. Maar evenzo worden wij als vereniging dikwijls links en rechts gepasseerd door die gemeente.

 

Bestuur en organisatie

De verslaglegging vanuit de secties is matig. Alsook die van contacten met werkgroepen van buiten onze vereniging.

 

Hoe willen we nu verder?

 • Meer aandacht voor historisch onderzoek
 • Uitdragen van onze historische kennis aan alle leeftijden binnen de gemeente Overbetuwe.
 • En deze kennis delen met de gemeentelijk organisatie, met het basis- en voortgezet onderwijs en voorts met allen die meer wensen te weten over onze geschiedenis.
 • Onze zichtbaarheid en imago vergroten.
 • Concrete korte- en langetermijnplannen.
 • Samenwerking met andere historische kringen/verenigingen, met het onderwijs op alle niveaus, met  musea en met organisaties die zich bezig houden met natuur, milieu en recreatie.

 

Actieplan voor 2018-2020

Bestuur

Kleiner bestuur en meer zaken overdragen aan werkgroepen. Doorontwikkeling van ons bestaande netwerk: contacten met de diverse overheidsdiensten, met het onderwijs, met de recreatiesector etc.
Intensievere samenwerking met historische verenigingen in de regio, met het Tempel|Kerkmuseum te Elst en met de Stichting Erfgoed Gelderland te Arnhem.

 

Secties en werkgroepen binnen de secties uitbreiden

 

Thema’s voor lezingen en publicaties

 • Het voortzetten van onze gesprekken met leden over het leven in het Elst van de jaren 1935-1950. En dan mogelijk aan te haken bij de gesprekken in het kader van het project ‘W’ak ok nog zeggen wou’.
 • Op dezelfde wijze een project inhoud geven door middel van gesprekken met de generatie die de jaren ’60 en ‘70 hebben meegemaakt.
 • Het organiseren van zogenaamde ‘rondetafelgesprekken’ over ‘zaken doen en ondernemen’ in de jaren ’30.
 • De geschiedenis van de politieke partijen in de gemeente Elst door de jaren heen.
 • Cultuur- en sportleven te Elst in de 20ste eeuw.
 • De geschiedenis van het dorp Lent als toenmalige kern, toen het nog tot de gemeente Elst behoorde.

 

En verder

 • Doorontwikkeling van onze bijdrage aan het geschiedenisonderwijs.
 • Het leveren van een bijdrage aan de recreatie in onze omgeving. Denk aan wandel- en fietstochten in de wijde omgeving in samenwerking met ‘Recreatieschap Uiterwaarde’, Park Lingezegen en Wandelnet. Het organiseren van (cultuur)historische wandelingen en fietstochten in Elst wordt al gedaan op aanvraag.
 • Het aanbieden van cursussen. Denk aan Stamboomonderzoek en de historie van Elst voor nieuw aangekomenen (‘Geschiedenis voor Dummies’).
 • Starten met een sectie ‘Romeinen in de Betuwe’.
 • Vergroten van zichtbaarheid middels grotere evenementen zoals ‘Market Garden 75 jaar’ in 2019 en niet te vergeten reuring genereren bij ons 40-jarig jubileum in 2019.
 • Mogelijkheden op de website om archiefstukken, (oude)foto’s, oude kaarten, enz. te raadplegen.
 • Wat betreft financiën: meer gebruik maken van subsidiebronnen zoals het Wessel Jansen Fonds en het Rabobankfonds.
 • ANBI-status aanvragen en deze t.z.t. vermelden op de website.