Gebruikmakend van de ruimte die onze statuten bieden, zijn per 8 mei 2020 nieuw bestuursleden aangesteld. Deze bestuursleden zullen bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter benoeming worden voorgedragen. In een brief licht de secretaris de aanstelling van de nieuwe bestuursleden toe.

  

Beste leden,

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft gelezen, bestaat het bestuur al geruime tijd uit veel te weinig leden. Voor het zittende bestuur, bestaande uit Frank de Vries en Hans van der Heijden, is dit een onwerkbare situatie. Inmiddels zijn er wel een aantal leden die hebben aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. Echter, door de beperkende maatregelen rondom het coronavirus is de Algemene Ledenvergadering op 24 maart niet door gegaan en konden deze kandidaat-bestuursleden niet benoemd worden.

Daarom is tijdens de bestuursvergadering van vrijdag 8 mei besloten gebruik te maken van artikel 14.3 van de statuten van Marithaime. Dit artikel luidt: "Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een plaatsvervanger aanwijzen tot de eerst volgende algemene vergadering, waarop door benoeming in de vacature zal worden voorzien". Op basis van dit artikel is besloten om de kandidaat-bestuursleden aan te wijzen als bestuurslid zodat zij een aantal taken kunnen oppakken. In de eerstkomende Algemene Ledenvergadering kunnen zij dan worden benoemd.

 

De nieuwe bestuursleden zijn:

Henk Knol, voorzitter
Eric Zwartkruis, penningmeester
Herman Aarns, lid
Ron van Hoeven, lid
Marius Jansen, lid
Netty van Kleef, lid
Jan Rouwhorst, lid

 

In de bestuursvergadering van 8 mei heeft Frank de Vries, zoals hij al eerder had aangekondigd, zijn functie van penningmeester neergelegd. Wij danken Frank voor de inzet en bijdrage die hij heeft geleverd aan Marithaime en zullen op een later moment op gepaste wijze afscheid nemen van Frank.

Het blijft onzeker wanneer een Algemene Ledenvergadering gehouden kan worden op de traditionele wijze in Het Wapen van Elst. Daarom is besloten om deze vergadering op korte termijn op een (eenvoudige) digitale wijze te houden. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Heijden
secretaris