Het gebouw van de ABN-Amrobank staat te koop. Een nieuwe kans om meer bekendheid te geven aan de bevindingen betreffende een romeins gebouw.  Professor dr. J.E. Bogaers, die ook bij opgravingen in de Grote Kerk betrokken was, heeft een en ander over de vondst onder de ABN-Amrobank geschreven.

Indertijd, bij de aanleg van riolering in Elst, zijn daar 1,5 tot 2 meter ten noorden van de huizenrij aan weerskanten van pand 53 onmiskenbare sporen van twee op een afstand van ca. 15 meter parallel met elkaar lopende Romeinse muren aan het licht gekomen. Dit is buiten het gebied van de tempels onder de Grote kerk en de naaste omgeving.

Bij de graafwerkzaamheden voor de bank bleek dat een Romeins muurwerk daar aanwezig was en tal van eiken palen in de ondergrond. Het was toen mogelijk een Romeins muurwerk uit te breken en de zich daaronder bevindende eiken palen uit te trekken. Gedurende twee dagen kon door het Instituut voor Oude Geschiedenis en Archeologie in Nijmegen waarnemingen worden gedaan.

Met de gegevens en vroegere constateringen is het mogelijk gebleken een plattegrond te tekenen van een groot gedeelte van het Romeinse gebouw, dat eens heeft gestaan ten westen van de plaats van de Gallo Romeinse tempels op de stroomruggrond.

In het artikel geeft Professor Bogaers nog een technische beschrijving van de verzamelde gegevens en de diepten en hoogten. Van de eiken palen zijn er 17 uitgetrokken die nu in museum Kam in Nijmegen zijn geborgen. Funderingen van Romeinse muren op eiken palen zijn in Elst reeds goed bekend, zo schrijft hij. Ook de cella muren van Tempel II rusten op dergelijke palen.

Over de interpretatie en de datering van het Romeins gebouw in de Dorpsstraat valt bij gebrek aan verdere gegevens niets met zekerheid te zeggen. Tot de losse vondsten die op het bouwterrein gedaan zijn behoren twee ronde hypocaust of verwarmingstegels, fragmenten van tubuli of verwarmingsschoorsteenbuizen, stukken tegels, platte dakpannen, vorstpannen, brokken van een vloer van specie vermengd met fijn gestampte stukken baksteen, fragmenten van wandpleister, enige scherven van ruwwandig aardewerk en een stuk rand van een terra sigilatakom uit het midden of de tweede helft van de 2e eeuw.

Het ziet er naar uit volgens prof. Bogaers, dat het gebouw ofwel in dezelfde tijd als Tempel II (na 70 n. Chr. onder de regering van Vespasianus) ofwel iets later is opgetrokken. De gevonden tegels wijzen erop dat een of meer vertrekken een hypocaustum verwarming gehad hebben.

Er is vaker de suggestie gedaan om middels een glasplaat in het trottoir de vondsten zichtbaar te maken, wat er lang onder de grond toegedekt heeft gelegen. Het zou het beeld van Elst als de noordelijkste castra van de Romeinen kunnen versterken.