Op 1 september 2021 vond de eerste ledenvergadering van Marithaime plaats sinds het begin van de coronacrisis. Hierbij een verslag.

Opening

De voorzitter heet om 20.15 uur iedereen welkom. Het is goed, om weer bij elkaar zijn en elkaar te kunnen spreken. Hij ziet deze bijeenkomst als het feestelijke begin van het einde van een lange periode dat er geen activiteiten in groter verband konden worden gehouden. Het bestuur heeft daarom gemeend om bij de gratis koffie een petitfours te presenteren.

Hoewel iedereen ruim zit is het nog wat wennen. De een geeft een hand, de ander een elleboog en weer ander een boks. Dat de paardenmarkt en de kermis van het volgende weekend uit de planning van evenementen is gehaald geeft aan dat nog niet alles als vanouds is.

 

Voorstellen van de bestuursleden

De verkiezing van de bestuursleden is in het afgelopen jaar via een schriftelijke jaarvergadering gebeurd. Nadeel is dat niet iedereen bekend is met welk gezicht bij welke naam hoort. De namen zijn: voorzitter Henk Knol, secretaris Hans Van der Heijden, penningmeester Erik Zwartkruis, Jan Rouwhorst  voor PR, website  en nieuwsbrief, Marius Jansen voor activiteiten, Netty van Kleef voor bibliotheek en archief en Ron van Hoeven voor contact met de gemeente en onderwijs.

 

De ondersteuners van het bestuur

Zij geven in het kort aan, wat hun taak in de praktijk inhoudt:

  1. Herman Aarns voor de accommodatie (sleutel) en presentatie van Marithaime op de hoek van Halve Morgen en Europaplein
  2. Jacques Zwartkruis zit namens Marithaime in de gemeentelijke commissie monumenten. Er zijn 76 monumenten, w.o. Rijsenburg, waarvoor nu concrete plannen liggen.
  3. Feike Vlas zit namens Marithaime in de gemeentelijke commissie naamgeving van straten, bruggen e.d. Komende periode zal de naamgeving aan de orde komen voor de toekomstige woningen tussen Olympiasingel en de Groenestraat.
  4. Sipkje Schimmel zit namens Marithaime in het bestuur van Tabula Batavorum, dat bestaat uit vertegenwoordigers van 8 historische verenigingen in de Betuwe. Jaarlijks wordt een boek uitgegeven (Terugblik), dat alle leden gratis ontvangen.
  5. Bjorn van Snippenburg ondersteunt  het bestuur bij de nieuwsbrief en de website, die vernieuwd wordt.

 

Verslag van de werkgroepen

Rudi Liebrand vertelt namens de werkgroep dat project NIP bijna klaar is. De heer Nip  was bestuurslid in veel besturen en in de gemeenteraad. Hij was een verwoed verzamelaar. Hij  heeft o.a.  alle straten in het Elst tot 1994 gefotografeerd. Het resultaat is 80 series van dia’s en 257 pagina’s met aantekeningen. Met het project is Huib de Vries begonnen om de dia’s te behandelen en te digitaliseren. Voorts zijn aantekeningen (in soort doktershandschrift) van Nip uitgewerkt gedurende vier jaar. De eerst komende vergadering gaat de werkgroep bedenken, hoe dit alles naar de leden gepresenteerd kan worden.

Ron van Hoeven doet namens de voorzitter van de werkgroep Ger de Vrieze  verslag van de stand van zaken met de restauratie van de panelen. Deze worden nu voorzien van een lijst. Dan komen ze te hangen in de oude raadzaal, waar ze ook voor het publiek te zien zijn. Hij vertelt verder iets over de stand van zaken m.b.t. de Stolpersteine. Gegevens zijn verzameld en liggen nu bij de gemeente.

Jan Rouwhorst vertelt, dat vanwege het ontbreken van activiteiten in de maandelijkse nieuwsbrieven  een serie van topografische kaarten van Elst zijn opgenomen.
Er is een flyer gemaakt om leden te werven. We roepen iedereen op om leden voor de vereniging te interesseren.
Een lang bestaande wens is om alle uitgaves van weekblad de Betuwe te digitaliseren. Hiermee is een bedrag van rond de 30.000 Euro  gemoeid. Samen met andere historische verenigingen, gemeenten en sponsors hopen we dit project vlot te trekken.

Marius Jansen geeft aan te komen tot zo’n zes lezingen over het gehele seizoen wil ook weer een excursie organiseren.
De Dorpsquiz is vorig jaar niet doorgegaan en gaat dit jaar ook niet door. Wel is er een idee van Frits Hoogveld gerealiseerd. Een boek met alle vragen en antwoorden van de afgelopen 12 jaren. De verkoop van et boek is kostendekkend. Er zijn nog exemplaren beschikbaar bij boekhandel Herberts.

Genealogie. Het aantal mensen dat stamboekonderzoek wil doen stijgt. Er is afgezien van een groepsbijeenkomst om informatie te geven over bestaande hulpmiddelen. John Koobs de Hartog is bereid om mensen die stamboekonderzoek willen doen persoonlijk te helpen.

Jan Rouwhorst, voorzitter van de redactie van het boek over de ontwikkeling van cultuur in Elst, kan melden, dat het boek in september naar de drukker gaat. Er is voorzien in een presentatie tijdens een culturele avond eind oktober in Het Wapen van Elst, mits de regels voor een bijeenkomst met  grote groepen het toelaten.

Sport in Elst is het tweede thema, waarover een boek geschreven zou worden. Henk Knol geeft aan dat,  toen bleek dat het boek over cultuur veel meer tijd dan gedacht in beslag nam, daaraan prioriteit is  gegeven. Wel is verder gegaan met het verzamelen van informatie. In de loop van de 20ste eeuw zijn in Elst 52 verenigingen opgericht. Door fusies en opheffingen zijn van die 52 nog 21 verenigingen over. Alle verenigingen, ook die zijn opgeheven, zullen worden beschreven, voor zover wij hierover informatie en foto’s hebben. Soms krijgen wij ook tips van mensen. Een lezer kwam in een boek (“In het spoor van de Sport”) de naam Spero tegen in een passage over de houding van verenigingen tegenover leden, die NSB-lid waren. De tekst uit het boek: ‘Dat bij de tegenstander op het sportveld een nationaal socialist stond opgesteld bleef vaak niet onopgemerkt. Soms werden passende maatregelen genomen. Leden van Spero in  Elst verwondden in november 1941 een nationaal-socialistische voetballer’.

Het boek over de laatste 40 jaar van de gemeente Elst sluit qua periode aan op het boek “Elst van Heden naar Verleden” van Gerrit Mentink, dat gaat tot 1976. Met het boek is een begin gemaakt  door het verzamelen van informatie. Wim Cleijne heeft over het ontstaan van dorpslijst Elst een verhaal geschreven. Inmiddels heeft Jan de Wit  de plaats van Wim overgenomen. Na corona zal het schrijfwerk weer ter hand worden genomen. Er is veel gebeurd in de 40 jaar: denk aan de herindeling, de annexaties door Arnhem en Nijmegen, de bouw van nieuwe woonwijken, met name Westeraam, uitbreiding van voorzieningen, start van buurtverenigingen rond 1980 en wat betreft onderwijs veranderden de kleuter- en lagere scholen in basisscholen met groepen en ontstonden er twee VO-scholen.

Netty van Kleef vertelde over de wens om met name alle krantenartikelen, die verzameld zijn te gaan digitaliseren. Er zal bij andere verenigingen worden geïnformeerd, hoe zij dat doen.

De werkgroep Historische atlas heeft praktisch stil gelegen. Wel heeft Bjorn van Snippenburg publicaties gemaakt voor de nieuwsbrief.

Werkgroep WOII. Nadat veel activiteiten rondom 75 jaar Market Garden niet door zijn gegaan ligt het werk vooralsnog stil.

 

Wat verder ter tafel komt

De voorzitter geeft aan, dat er een plan ligt om op een vast dagdeel in de week (woensdag ?) ons erfgoedlokaal te openen voor geinteresseerden met voldoende thee en koffie. Leden kunnen dan binnenlopen om elkaar te ontmoeten, kennis te nemen van het  archief of te werken aan de diverse projecten.

 

Afsluiting

De voorzitter sluit deze bijeenkomst af en vraagt of een openingsavond als deze wordt gewaardeerd. Positieve reacties volgen uit de zaal.

Er wordt een algemene ledenvergadering ( ALV) gepland met o.a. een voorstel voor wijziging statuten naar de eisen van een wet die per 1 juli van kracht is. Voorts komen dan de financiën aan bod en wordt een voorstel gedaan om de contributie over het komende jaar te verlagen vanwege het gebrek aan activiteiten a.g.v. de coronamaatregelen. Aansluitend zal dan een lezing worden gehouden.  

Met een rondje van de penningmeester wordt de vergadering om 21.30 uur afgesloten.