De Historische Vereniging Marithaime stelt zich op basis van haar statuten (art. 3) ten doel:

  1. het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor en kennisneming van het cultureel en historisch erfgoed van de Over-Betuwe in het algemeen en Elst en omgeving in het bijzonder;
  2. het stimuleren en nastreven van behoud en bescherming van dit cultureel en historisch erfgoed;
    alles in de ruimste zin des woords.

Marithaime tracht haar doel te verwezenlijken met wettelijke en geoorloofde middelen en wel in het bijzonder door:

  • informatieverstrekking;
  • onderzoek en studie;
  • advisering, overleg, samenwerking en belangenbehartiging;
  • documenteren, verzamelen, bewaren, beheren en archiveren;
  • overige middelen;

De volledige tekst van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier te downloaden.