WO II

De leden van de Sectie WO II organiseren presentaties, lezingen en excursies die op enige manier in verband staan met W.O. II.

Er wordt een tweesporenbeleid gevolgd:

 • zij houden zich thematisch bezig met onderwerpen waarbij in principe ieder lid van de werkgroep betrokken kan worden.
 • zij zoeken contact met derden om een lezing te geven over een onderwerp uit die tijd dat met onze streek te maken heeft.

Met nadruk is vooraf vastgesteld dat alle gelegenheid wordt geboden om eigen interesses in dit opzicht de ruimte te geven.

Contact opnemen met de Sectie WO II kan via een e-mail aan de Sectie WO2 of naar de Secretaris.

Er worden twee luisterkeien en informatiepanelen over dit thema onthuld op 7 juni: om 10.00 uur in Elden bij het dijkmagazijn Drielsedijk 4 en 's middags  om 14.00 uur in Kleef bij Wasserburg, Wasserburgallee 120 in Kleve-Rindern.

Op 28 mei zal Ferdinand van Hemmen een lezing houden over onderwaterzetting 1944-1945  in het Polen infocentrum in Driel in de RK-kerk, Kerkstraat 25, aanvang 20.00.uur. De  toegang is vrij.

Als u De Gelderlander leest, is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat afgelopen zaterdag 7 september in het katern van De Betuwe een uitgebreid interview heeft gestaan met Freddie Coenders.
Freddie Coenders, cultuurhistoricus, heeft onder andere een onderzoek gedaan naar de tragische gebeurtenissen die zich in en rond Driel in de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan, met name tijdens de "Operation Market Garden" en de belangrijke rol die de Poolse brigade onder leiding van generaal Sosobowski hierin gespeeld heeft.

In de wandeling die in het krantenartikel uitgebreid besproken wordt, komen veel van deze gebeurtenissen aan de orde. Nog uitgebreider wordt een en ander door hem verteld in de lezing die hij hierover voor onze vereniging houdt.

In dit door Marithaime uitgegeven boek worden niet minder dan circa zestig mythen ontzenuwd, waaronder de Slag om Arnhem en de capitulatie in Wageningen. De presentatie vond plaats op maandag 16 juni om 20.00 uur in "Het Wapen van Elst".

2014-06-16 Presentatie-boek-MarketGardenHet boek bevat een omvangrijke studie, gewijd aan de gebeurtenissen die zich van de operatie Market Garden tot de bevrijding hebben afgespeeld. Ruime aandacht is besteed aan het strategische belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd bij de verschillende geallieerde operaties. Tijdens de geallieerde opmars over een breed front door Frankrijk en België naar het noorden en noordoosten stonden strategische en logistieke problemen centraal evenals de keuze voor bruggenhoofden over de Rijn of de Neder-Rijn. Montgomery koos voor de vestiging van een bruggenhoofd op de Veluwe. Operatie Market Garden was binnen vier dagen totaal mislukt. Market mislukte 19 september 1944 ten noorden van de Neder-Rijn, Garden 21 september ten zuiden van Elst (Gld.). Een belangrijke oorzaak was het 14 september schrappen van de landing van een Britse brigade in Elst.

Auteur-en-CvK-02Op woensdag 11 juni heeft dr. Jan Brouwer zijn boek "Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd" aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje. Dit vond plaats in het Provinciehuis in Arnhem.

2014-10-16 70-jaar-MarketGardenIn de Grote kerk aan de Grote Molenstraat in Elst wordt op donderdag 16 oktober 2014 een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Tijdens een avondvullend programma staan de gevolgen van Operatie Market Garden voor de Over-Betuwse bevolking centraal.

De herziene indexen van het boek "Van Market Garden tot Bevrijding ..." van Jan Brouwer zijn gereed.

U kunt ze hier downloaden.

Feike-7Maandag 16 juni heeft dr. Jan Brouwer zijn boek "Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd (Het Eiland)" aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, Toon van Asseldonk.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in “het Wapen van Elst” heeft de auteur een boeiende presentatie gehouden over zijn boek voor genodigden, sponsoren en leden. Daarbij heeft hij een aantal militair-strategische aspecten belicht maar ook verschillende mythen ontzenuwd. De burgemeester ging in zijn toespraak met name in op de menselijke aspecten van het dagelijks leven van de burgers in de Overbetuwe in deze oorlogsperiode.

 • Op 24 maart 2009 werd een DVD getoond met als titel Ervaringen van enkele Indiëgangers uit Elst.
  Het waren opnamen van interviews over ervaringen van een aantal Elstenaren die als militair betrokken zijn geweest bij de zo geheten politionele acties in het voormalige Nederlands Indië. De inleiding werd verzorgd door de heer Paul Montijn uit Groesbeek met de veelzeggende titel De Indonesische strijd voor onafhankelijkheid ofwel de Nederlandse koloniale politiek van de gemiste kansen.
 • De hongerwinter in West-Nederland
  was het onderwerp dat Henk Duinhoven, voorzitter van de Sectie W.O. II op 16 januari 2008 heeft behandeld.
 • Op maandag 26 februari 2007 vond een activiteit plaats met als titel De evacuatie en de invloed hiervan op het dagelijkse leven na de oorlog. Herman de Regt hield een inleiding die werd gevolgd door het tonen van een DVD waarin een aantal oudere bewoners van Elst en omgeving over hun persoonlijke ervaringen ten tijde van de evacuatie vertelden. De avond werd afgesloten met een levendige discussie waarin herinneringen uit die tijd spontaan werden opgehaald.
  Een soortgelijke bijeenkomst over hetzelfde onderwerp vond plaats op 2 september 2007 in de Dorpsschuur in Lent.
 • Schaarste en distributie in W.O. I en W.O. II
  was de titel van een lezing die Herman Reith heeft gehouden op 16 november 2005.De situatie rondom W.O. I was al van dien aard dat de schaarste en de daarop volgende gedwongen distributie in W.O. II een duidelijk en vanzelfsprekend vervolg waren. Deze lezing sprak vooral veel jeugdigen aan die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt en ook niet zijn opgegroeid in een periode waarin nog veel goederen ‘op de bon’ waren.
 • Herdenkingsbijeenkomst vanwege de bevrijding van Elst in september 1944.
  Deze biieenkomst vond op 21 september 2004 plaats in de Grote Kerk vanwege de belangrijke rol die de toren in de strijd om Elst heeft gespeeld. Er werden lezingen gehouden en ervaringen verteld door leden van de sectie.Sir David Willcocks, een van de veteranen die zelf heeft deelgenomen aan de opmars door de Betuwe, heeft eveneens zijn herinneringen uit die periode onder woorden gebracht.Het Non Kozakkenkoor uit Lent zorgde voor de muzikale omlijsting en begeleidde mevrouw E. Tuijnman die als soliste een bijdrage heeft geleverd. Tevens werd een tentoonstelling gehouden van voorwerpen en documenten uit die tijd en konden uniformen van verschillende legeronderdelen en legervoertuigen uit die tijd bezichtigd worden.Bij deze activiteit werden ook alle basisscholen betrokken: de hoogste klassen kregen een uitgebreide voorlichting tijdens de tentoonstelling in de Grote Kerk die ook overdag bezocht kon worden.
 • Het vergissingsbombardement op Nijmegen op 22 februari 1944.
  Op die dag bevond degene die de lezing verzorgde, Jan Wessel Jansen zich als tienjarige jongen op het station in Nijmegen. Van zijn ervaringen als ooggetuige en overlevende van die ramp heeft hij ons deelgenoot gemaakt aan de hand van foto’s en authentiek filmmateriaal. Deze lezing vond plaats op 18 februari 2004.
 • Fluisterstemmen en schaduwen in de nacht.
  De evacuatie van de restanten van de 1e Britse Airborne Divisie en ook de Poolse Airbornes op 25 september 1944. Lezing op 25 september 2003. Deze lezing werd gegeven door Henk Duinhoven die vanwege zijn betrokkenheid bij alles wat in 1944 gedurende Operation Market Garden is gebeurd, de Britse onderscheiding “Member of the British Empire” heeft gekregen. De titel ‘Fluisterstemmen in de nacht’ is ontleend aan de opmerking van een Engelse veteraan die zich herinnerde hoe Canadezen aan de andere kant van de Rijn de Engelse en Poolse para’s in veiligheid trachtten te loodsen.
 • Op 18 september 2002 hield de heer P. Berends (woonachtig in Leidschendam maar geboren Arnhemmer) een lezing naar aanleiding van zijn boek Een andere kijk op de Slag op Arnhem. De snelle Duitse reactie. Hierin wordt deze strijd, van Duitse zijde gezien, duidelijk beschreven. Met grote kennis van zaken heeft P. Berends de gevechtshandelingen in kaart gebracht en heeft hij eveneens laten zien hoe de Duitse bezettingsmacht reageerde op de Geallieerde plannen en wat hiervan de gevolgen waren.
 • De persoonlijk ervaringen van Theo Jansen tijdens de evacuatie in 1944 en de terugkeer in 1945 leverden op 20 februari 2002 een boeiende en drukbezochte avond op.
 • Een presentatie op microfiches van het weekblad De Betuwe Elst tijdens oorlog en wederopbouw werd eveneens door Dik Herberts gehouden op 25 april 2001.
  Dit bevatte een een selectie van foto’s uit de oorlogstijd en tijdens de wederopbouw en een schets van de productie en de bezorging van de Betuwe in de oorlogsdagen. Deze microfiches werden later ter beschikking gesteld van het Gelders Documentatiecentrum te Arnhem.
 • Een lezing over Elst en omgeving tijdens de meidagen 1940 gehouden door Dik Herberts op 29 november 2000 was de opmaat toteen indrukwekkende serie lezingen over de oorlogssituatie in en rond Elst. Daarin werd ook verwerkt een indruk van de mobilisatietijd 1939/1940, met alle ernst en luim, de ontwikkeling van de strijd in de meidagen in 1940, de komst van de Duitsers op 11 mei 1940 en de bezetting van het gemeentehuis van Elst. 

De Sectie bestaat uit ca. tien enthousiaste leden. Leden van Marithaime die ook deel willen nemen in deze sectie kunnen zich aanmelden bij de coördinator van de Sectie WO II door het sturen van een e-mail naar Sectie WO2