Van de bestuurstafel

Het bestuur wil u graag iets meedelen over de herdenking van 75 jaar bevrijding, volgend jaar, en over de wapenpanelen uit het Ambtshuis.

Vanwege de sterk afgenomen belangstelling voor de jaarlijkse excursie van Marithaime heeft het bestuur in nauw overleg met Feike Vlas, die al jaren de organisatie voor zijn rekening nam, besloten de excursie te laten vervallen. Ook lukte het niet om gezamenlijk op te trekken met de andere Betuwse historische verenigingen. Het bestuur betreurt het besluit, maar het kan niet anders.

Met de volgende woorden leidde de voorzitter aan het einde van de Algemene ledenvergadering dit onderwerp in:

"Met een verwijzing naar art.29 van het Huishoudelijk Reglement wil het bestuur een voorstel doen tot het verlenen van het erelidmaatschap."

Onlangs heeft Marithaime een schenking ontvangen uit een nalatenschap van iemand die veel interesse had bij de lokale geschiedenis. De schenker, die zelf anoniem wil blijven, maar gaf wel als doel van deze schenking aan om het te gebruiken voor de instandhouding van werkzaamheden van Marithaime, zoals in de statuten is omschreven.

Het bestuur is dankbaar voor deze schenking en zal zich beraden over de besteding ervan.

Op deze pagina melden we korte zaken die in de bestuursvergadering besproken zijn.

Laatste update juni 2018.

De algemene ledenvergadering is vlot verlopen. Schriftelijk hadden leden al het jaarverslag ontvangen en plannen uit het beleidsplan. De financiën vragen nog wel onze aandacht. De penningmeester deed een beroep op alle leden, die lid zijn van de Rabobank om deel te nemen aan de Rabo-clubactie.

Voorts heeft het bestuur bericht ontvangen van de belastingdienst, dat Marithaime de ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aan Marithaime aftrekbaar zijn voor de belasting.

Tijdens de vergadering zijn plannen uit het beleidsplan voor de komende twee jaar toegelicht.