Van de bestuurstafel

Onlangs heeft Marithaime een schenking ontvangen uit een nalatenschap van iemand die veel interesse had bij de lokale geschiedenis. De schenker, die zelf anoniem wil blijven, maar gaf wel als doel van deze schenking aan om het te gebruiken voor de instandhouding van werkzaamheden van Marithaime, zoals in de statuten is omschreven.

Het bestuur is dankbaar voor deze schenking en zal zich beraden over de besteding ervan.

Op deze pagina melden we korte zaken die in de bestuursvergadering besproken zijn.

Laatste update juni 2018.

De algemene ledenvergadering is vlot verlopen. Schriftelijk hadden leden al het jaarverslag ontvangen en plannen uit het beleidsplan. De financiën vragen nog wel onze aandacht. De penningmeester deed een beroep op alle leden, die lid zijn van de Rabobank om deel te nemen aan de Rabo-clubactie.

Voorts heeft het bestuur bericht ontvangen van de belastingdienst, dat Marithaime de ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aan Marithaime aftrekbaar zijn voor de belasting.

Tijdens de vergadering zijn plannen uit het beleidsplan voor de komende twee jaar toegelicht.

Tijdens Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 heeft het bestuur een korte toelichting gegeven op het nieuwe beleid dat wordt ingezet. Hieronder vindt u iets over de aanleiding om o.a. tot nieuwe activiteiten te komen en een samenvatting van het actieplan.

In ons Erfgoedcentrum staat sinds kort een zeer bijzondere tafel. Marithaime heeft de vergadertafel van de inspecteurs van de Heidemij met bijbehorende stoelen in bruikleen gekregen.

Het bestuur van Marithaime wenst alle leden een voorspoedig 2014 toe. Tijdens de extra algemene ledenvergaderingen die in 2013 hebben plaatsgevonden, hebben wij ervaren dat u zich betrokken voelt bij Marithaime. Op die betrokkenheid zullen wij in 2014 graag een beroep doen, want alleen samen kunnen wij de vereniging tot verdere bloei laten komen. Het bestuur zet zich in om de organisatie van de vereniging nog beter te stroomlijnen.

Lees verder in onze Nieuwsbrief.