Verslag Ledenvergadering 2023

De ledenvergadering was met zo’n 60 leden goed bezocht. De belangrijkste besluiten op een rij.

Bestuur

Henk Knol is gestopt als voorzitter en wordt opgevolgd door Ron van Hoeven. Henk blijft wel bestuurslid. Rudi Liebrand, tot nu toe interim-secretaris, wordt officieel benoemd tot secretaris. De overige bestuursleden continueren hun aanstelling: Netty van Kleef, Marius Jansen, Jan Rouwhorst, Eric Zwartkruis (penningmeeester).

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag wordt toegelicht: Marithaime draait goed, het ledenaantal neemt toe, vele leden zijn actief in werkgroepen. De jaarrekening wordt toegelicht, de kascontrolecommissie oordeelt dat de financiën op orde zijn en de penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd. De contributie blijft gehandhaafd op € 30,- Met applaus stemmen leden in met jaarverslag, jaarrekening en begroting.

Vijfjarenplan

Het vijfjarenplan voor Marithaime krijgt de instemming van de leden, met een aanvulling: meer aandacht voor het geschiedenisonderwijs in de (basis)scholen
Aan het eind werd Henk Knol hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en ontving hij naast een cadeau een warm applaus.

Alle genoemde stukken zijn hieronder te downloaden.