Mededelingen vanuit het archief- en bibliotheeklokaal

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn er leden van Marithaime aanwezig in ons Erfgoedlokaal in Stap voor Stap. Geïnteresseerden zijn welkom.

Welke activiteiten worden er momenteel uitgevoerd?

Beheer van archief en bibliotheek:
Netty, Hans en Ben beheren archief en bibliotheek. Zij kunnen belangstellenden wegwijs maken. Het archief kan worden ingezien, de (meeste) boeken kunnen worden geleend. Het gebruiksreglement hangt in het lokaal. De boekenlijst wordt bijgehouden; deze staat binnenkort ook op onze website.
Het lokaal is afgesloten. Het sleutelbeheer is in handen van Netty en Herman.

Schenkingen

Marithaime houdt zich aanbevolen voor schenkingen van historische materialen over Elst. Wanneer er spullen worden gebracht, noteert degene die aanwezig is deze materialen op een ontvangstformulier (in een bak op de kast) en doet dit in de postbak van Netty. Netty stuurt dat formulier naar de secretaris, naar Rudi die het bewaart in het digitaal archief en naar de redactie van de Nieuwsbrief, Henk of Jan.

Genealogie
Sinds 27 januari staat er een laptop in de ruimte van Marithaime met hierop genealogische software en content. De content bestaat uit het gefotografeerde bevolkingsregister van Elst met indexen. Ook een aantal volkstellingen, alsmede de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Elst, Heteren en Valburg, voor zover openbaar. Huib is verantwoordelijk voor dit alles. Het gebruik van deze apparatuur ten behoeve van stamboomonderzoek door onze leden is mogelijk op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Op deze uren is ook Huib de Vries aanwezig voor eventuele instructie en hulp.

Weekblad De Betuwe
Er staat nu een nieuwe microfiche reader, die een stuk leesbaarder is dan de vorige. Dit is vooral handig voor het raadplegen van de microfiches betreffende weekblad De Betuwe. De reeds aanwezige printer/scanner wordt nog geïnstalleerd op de laptop, zodat er ook gescand en afgedrukt kan worden.

Bibliotheek
Van 1980 tot 2000 werd drie keer per jaar door Tabula een boekje (A6 formaat) uitgegeven. In deze boekjes staan ook verhalen over Elst geschreven door leden van Marithaime. Deze zijn nu verzameld in een brochure en opgenomen in de bibliotheek.

Project Nip.
Aan de ontsluiting van het archief van A. Nip is al enkele jaren gewerkt door de werkgroep bestaande uit Huib, Netty, Frits, Teus en Rudi. Frits en Rudi leggen nu de laatste hand aan de teksten. Om de informatie te ontsluiten maken we per Elster wijk een brochure met de informatie en een deel van de foto’s. Deze brochures zullen in onze bibliotheek worden opgenomen.

Project Taminiau
Teus is bezig informatie te verzamelen over de conservenfabriek van Taminiau (TEO). Naast gebruik van ons archief zijn hiervoor ook  gesprekken geweest met Carel Taminiau en met medewerkers van Gelders Archief.

Boekenbezit
Boeken, die geen betrekking hebben op Elst, op de omgeving of op een van onze thema’s, of boeken die overtollig zijn worden geïnventariseerd en opgenomen in een lijst. Ze zullen tegen een beperkte prijs op een nog te organiseren open dag voor leden te koop zijn. Daarna  zullen de boeken, die over zijn, via Boekwinkeltjes verkocht worden.

Digitaal Archief
Rudi is bezig met het vormgeven van een digitaal archief. Hierin worden opgenomen alle documenten en teksten, foto’s en afbeeldingen, films en video’s. Hiervoor worden de schriftelijke materialen gescand en in pdf bewaard en worden zoveel mogelijk bewegende beelden gedigitaliseerd en in mp4 bewaard. Het digitale bestand komt vooralsnog op een harde schijf in onze archiefruimte op Stap voor Stap en op en privéschijf, zodat alle tenminste dubbel bewaard worden.
De ontwikkeling van een elektronisch doorzoekbaar register van alle spullen en van alle in het digitale archief opgenomen bestanden, die in het bezit zijn van Marithaime. Ook de boekenlijst is in het register opgenomen. Zowel het digitale archief als het register zijn groeiende. Het register is al toegankelijk via de laptop die in ons lokaal staat.

Contacten met de gemeente
De Romeinse markt en de uitgave van Ondergronds en mogelijke vervolgpublicaties door de gemeente heeft duidelijk gemaakt, dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en geen gebruik wordt gemaakt van elkaars knowhow en middelen (Denk hierbij ook aan onze Nieuwsbrief). Het streven is te komen tot een intensievere uitwisseling met de gemeente. Ron gaat jaarlijks een gesprek beleggen met een agenda.

Collectie Gelderland
Via Teus is geregeld, dat op 9 februari een medewerker van het Gelders Archief komt om  een presentatie te houden over hun mogelijkheden voor lokale historische verenigingen. Onder verantwoordelijkheid van dat Gelders Archief functioneert de website Collectie Gelderland waarop een groot aantal historische verenigingen, musea en archieven hun documenten presenteren. Onderzocht wordt of Marithaime gaat aansluiten.

Publiciteit
De website wordt beheerd door Bjorn, de nieuwbrief door Bjorn, Henk en Jan.