Tweede uitgave van De Betuwe: meer Elst

deel twee over Weekblad De Betuwe

Het tweede (proef-)nummer van De Betuwe verschijnt op zaterdag 21 december 1889.
Het is goed zichtbaar dat dit nummer zich al meer dan het eerste richt op Elst. Om de lezers op te roepen een abonnement te nemen wordt deze tekst afgedrukt. Hoe eenvoudig ging dat nog, zelfs geen adres nodig!

In het bericht over de burgerlijke stand valt op dat van de vier overledenen in Elst er drie baby zijn. De kindersterfte was hoog in die jaren.

Nieuws

In de regionale nieuwskolommen vinden we veel agrarisch nieuws.
Voor suikerbieten wordt fl 11 à 11.50 per duizend kilo betaald. Voorheen gingen de suikerbieten naar een fabriek in Oosterbeek; ‘thans wordt veel gecontracteerd voor de fabriek in Breda, waarvoor de heer Scheerder agent is.’ (zie ook advertenties)
Door overvoering van de markt zijn de tarweprijzen laag, rond de fl 7,– per hectoliter.
Na een aantal slechte jaren is de tabaksoogst in 1889 uitstekend, niet alleen ongeveer 20% meer maar ook van ‘uitmuntende qualiteit, dun en breed van blad, iets wat voor sigaren zeer gewenscht is.’ De prijs zal tussen de 20 en 24 gulden ‘de plant’  liggen.

De redactie hield ook wel van grappige opmerkingen bij serieus nieuws.

Gemeenteraad

Veel plek wordt ingeruimd voor een uitvoerig verslag van de gemeenteraadsvergadering in Elst.

Drie ambtenaren worden herbenoemd:
– De bewaarder van het gemeentehuis W.A. Wersterveld;
– De wegwerker en laartaarnopsteker J.D. Jansen van de Laak;
– De telegrambesteller D. van Ommeren.

De jaarwedde van de opzichter der gemeentewerken F.J. van den Heuvel wordt vastgesteld op f 150,-

Voor uitbreiding van de school in Elden met een vierde lokaal wordt een sollicatieronde gestart voor een onderwijzer met een jaarwedde van f 475,- Er zal ook nieuw meubilair moeten worden aangeschaft (zie aanbesteding).

Interessant is een discussie over openbaarheid van de notulen. De voorzitter, Burgemeester. G.W.A.W. Van der Feltz stelt voor de secretaris te ontheffen van de plicht om de volledige raadsnotulen ‘aan een bepaalde courant’ te zenden, waarbij wellicht de Betuwe bedoeld is.

Janssen krijgt geen meerderheid, de raad steunt de voorzitter: voortaan wordt er slechts een samenvatting van de notulen aan de krant verstrekt. Wat overigens de reden van het ontslag van de vorige secretaris is geweest wordt de lezer niet verteld.

Ook allerlei privézaken worden in de raad besproken en bereiken zo de krant:
– Onderwijzer Nijkamp is aangesteld aan ‘de school van Elst’.
– W. Lichtenberg is ‘als hersteld uit het krankzinnigengesticht te Medenblik ontslagen’.

De gemeentelijke aanbestedingen van deze week:

Het zou nog tot 1898 duren voor er elektriciteit kwam in het dorp.

Advertenties

De eerste Elster advertenties verschijnen in het blad;  waren er in het eerste nummer precies nul, nu zijn het er al zeven.

De boerderij van Van Dulm lag aan de Dorpsstraat op de plek waar later Het Wapen van Elst gebouwd werd. Verderop is te zien dat hij ook (lijk-)koetsen verhuurde.

Herberts heeft zich nog niet in Elst gevestigd.

Het café van Van Zadelhoff (later De Vereniging) fungeerde als marktplaats; er was zelfs een wekelijkse korenbeurs. Een andere horecagelegenheid was die van Scheerder aan het Willemsplein (Werenfriedplein). Scheerder hield zich met de suikerbietencontracten bezig.

(wordt vervolgd)

Rudi Liebrand